Priebeh kardiochirurgického výkonu

Dajte verbá do správneho tvaru.
Dávajte pozor na trpný rod /zvratné pasívum/ a postavenie sa vo vete.
Vzor: Predoperačne sa zhodnotia /zhodnotiť/ výsledky vyšetrení, prípadne sa urobia /urobiť/ chýbajúce vyšetrenia. Po zistení patologických výsledkov sa operácia môže presunúť /môcť sa presunúť/ na iný termín. Prijímací lekár pacienta oboznámi /oboznámiť/ s nasledujúcim operačným zákrokom a pacient svoj súhlas so zákrokom potvrdí /potvrdiť/ podpisom. Počas operácie je pacient v celkovej anestézii. Tesne pred uspaním anesteziológ zistí /zistiť/, či je pacient na niektoré lieky alergický a podľa vyšetrení stanoví /stanoviť/ anestéziu.

Zvyčajne /preniknúť/ k srdcu dlhým pozdĺžnym rezom nad hrudnou kosťou. Hrudná kosť pozdĺžne /prepíliť/ (sternotómia) a po otvorení perikardu (blany, ktorá obaľuje srdce) /preniknúť/ k srdcu. Z tohto prístupu je kardiochirurg schopný ošetriť prakticky všetky štruktúry na srdci. Ďalší postup je taký, že kardiochirurg pomocou systému kanýl a hadíc /prepojiť/ srdce s mimotelovým obehom oxygenátorom. Tým /nahradiť/ čerpacia funkcia srdca a respiračná funkcia pľúc počas operácie. Tieto kanyly /napájať sa/ na hornú alebo dolnú dutú žilu, alebo z pravej predsiene a odvádzajú neokysličenú krv z tela. Späť do tela okysličená krv /privádzať/ kanylou, ktorá je v oblúku aorty. Srdce je počas operácie prázdne a jeho funkcia je zastavená kardioplegickým roztokom, aby bola možná lepšia manipulácia so srdcom. Aorta /uzavrieť sa/ pomocou svorky. Po ukončení operácie svorka /uvoľniť sa/, kanyly /vytiahnuť sa/ a srdce začne pracovať vo svojom rytme. Niekedy sa „naskočeniu" správnej elektrickej funkcie srdca dopomôže defibrilačným výbojom. Rozpílená hrudná kosť sa po ukončení operácie fixuje /fixovať/ niekoľkými drôtenými alebo silnými pletenými stehmi. Zriedkavejšie /používať/ aj prístup cez medzirebrový priestor (torakotómia).Počas operácie srdce nie je zastavené a normálne /pracovať/. Jeho funkcia, ani funkcia pľúc nie /byť/ nahradené prístrojom.
Po operácii je pacient prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), kde aj /prebudiť sa/. Tu o neho /postarať sa/ špeciálne vyškolený a skúsený tím anesteziologických lekárov a sestier. Kontinuálne /monitorovať/ aktuálny zdravotný stav po operácii a /podávať/ lieky na utíšenie bolesti.