Opis projektu

V októbri 2012 odštartoval pod vedením Inštitútu interkultúrnej komunikácie, n.z. (Ansbach, Berlín, Jena, Erfurt) nasledovný  inovačný transferový program

IMED-KOMM Interkultúrna lekárska komunikácia v Európe  (DE/12/LLP-LdV/TOI/147501)

ktorý je podporovaný Európskou úniou v rámci programu LEONARDO DA VINCI - inovačného transferového programu,

Ciele projektu

Ciele navrhovaného projektu sú v prvom rade: tvorba moderných inovatívnych vzdelávacích materiálov, testovacích a certifikačných techník (ECL) pre interkultúrnu odbornú jazykovú komunikáciu zahraničných lekárov a zdravotníkov v krajinách konzorcia, ako aj iných členských štátoch Európskej únie. Predovšetkým pôjde o ich systematizáciu, modernizáciu, testovanie, úpravu, valorizáciu a ich trvalé šírenie.
Cieľovým skupinám bude umožnené, aby lepšie ako doteraz využívali, resp. zvládali  súčasné možnosti európskej komunikácie, ako aj cezhraničnej práce (zamestnávania sa) v členských štátoch EÚ.
Na základe vlastného rešeršovania, analýz potrieb a skúseností z vyučovania sa existujúce materiály - vypracované v transferových projektoch, ale aj ďalšie pochádzajúce prevažne z partnerských krajín - systematizujú, aktualizujú a aplikujú na báze vlastnej koncepcie. Potom sa integrujú do nového, inovatívneho, na mieru šitého „študijného prostredia“.
Tieto materiály  majú byť takisto využívané vo vzdelávaní dospelých a odbornom vzdelávaní.
Pod  vyššie uvedeným „študijným prostredím“ sa rozumie päť kompletných tzv. Blended-Learning kurzov, t.j. organizácia štúdia  špecifická cieľovými skupinami a  krajinami,  všeobecne ľahko prístupnou, hybridnou,  modulárne zostavenou, na prax sa orientujúcou,  kooperatívnou formou učenia sa s tzv. „Task Based-Learning“. Táto organizácia učenia sa využíva  výhody aplikácií „web2“ na individuálne jazykové štúdium.
Najdôležitejším produktom je šesť moderných, vzájomne prepojených webových stránok, ako aj učiteľské príručky v nemčine, bulharčine, maďarčine, slovenčine a češtine. Ich jadrom sú pre prax relevantné moduly s komplexnými online a offline cvičeniami zameranými na lekársku komunikáciu.

Pri produktoch, ktoré budú transferované, ide o:

 • On-line kurz v prostredí MOODLE: „Deutsch für Mediziner” (Nemčina pre študentov medicíny), Varna (2011)
  Kurz pre medikov  z rôznych lekárskych odborov
 • Projekt LEONARDO BG/99/1/086052/PI/III.I.a/FPC
  Nemčina pre zahraničný zdravotnícky personál na  CD-ROM
 • Projekt LINGUA 72093-CP-2-2001-1-HU-LINGUA-LD a ff.
  Rovnaké práva pre málo používané  jazyky EÚ (Equal Rights for LWULT Languages of the EU) - http://www.eclexam.eu
  Komplexné štandardizované jazykové testy (ECL),  ktoré sú od začiatku  projektu ďalej rozvíjané, prenášané do nových oblastí a zavádzané do ďalších krajín
 • Zborník  "Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute" (Teória a prax vyučovania DaF a DaZ dnes), Nakladateľstvo P. Lang 2011, ISBN 978-3-631-61721-2
 • Projekt LEONARDO, č. LLP-LdV-TOI-2007-TR-71 elancom, http://www.elancom.eu/english/site.html)
  Audio a video súbory typických situácií v lekárskej praxi

Formy výsledkov

 • Projektovo relevantné rešeršovanie so zameraním na ťažiská  projektu  v partnerských krajinách a ich publikáciách (prednostne na  produkty / materiály)
 • Vývoj jednotného metodicko-didaktického konceptu piatich kurzov; určenie tém pre programované a prezenčné cvičenia
 • Vypracovanie učiteľskej / lektorskej príručky s vyučovacími návodmi pre prácu s piatimi BL kurzami (Blended-Learning)
 • Spracovanie piatich vzájomne zlinkovaných interaktívnych Blended-Learning webových stránok s príručkami, programovanými a prezenčnými cvičeniami, videami, zvukovými nahrávkami, návodmi, slovníkmi, testmi ECL, podcastmi / videocastmi, wiki, linkmi, kvízom, on-line anketami, formulármi, štatistikami, blogmi, fotogalériami k lekárskej komunikácii
 • Vypracovanie diferencovanej internej projektovej stránky (intranet) na vnútornú komunikáciu
 • Nové  testovacie materiály na skúšky ECL v piatich partnerských jazykoch: curriculum / osnovy, vzorové testy, štandardné testy.
 • Zabezpečenie valorizácie / trvalej udržateľnosti  prostredníctvom rady pre valorizáciu a valorizačných workshopov, ako aj konferencií

Ďalšie informácie

Prekladač